asc

Všetky položky skladom

asc

Dodanie najdlhšie do 48 hodín

Podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v e-shope My-Neocube.sk, podrobne vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb.), všetko v znení noviel.

Nedeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú dodacie podmienky a reklamačný poriadok.

Predávajúci:

názov: X-Trader.cz s.r.o.
adresa: Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město, CZ
tel.: 00421 233 006 800
e-mail: info@x-trader.sk
IČ: 278 55 660
DIČ: CZ 278 55 660

Společnost X-Trader.cz s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31830.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva
Zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy sú spotrebiteľskými zmluvami, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane kupujúci a na strane druhej predávajúci.
Predávajúci
Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o., ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci — spotrebiteľ
Kupujúcim — spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci — nie spotrebiteľ
Kupujúcim — nie spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednávka

Spôsob objednania

Veškeré objednávky, ktoré kupujúci urobí prostredníctvom niektorého z nasledujúcich spôsobov objednania, obsahujúce všetky náležitosti objednávky, sú pre kupujúceho záväzné.

Spôsoby objednania:

Náležitosti objednávky

  • Fakturačné údaje (povinný údaj) — meno, priezvisko, úplná adresa
  • Dodacie údaje (voliteľný údaj) — meno, priezvisko, úplná adresa
  • Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefónne číslo
  • Tovar (povinný údaj) — názov, množstvo, prípadne ďalšie údaje nutné k jednoznačnej identifikácii objednávaného tovaru (veľkosť, farba atď.)
  • Spôsob dopravy a platby (povinný údaj) — platba dobierkou 
  • Doplňujúce údaje (voliteľný údaj) — poznámky k objednávke

Pokiaľ chýba niektorý z povinných údajov, je objednávka neúplná. V takom prípade nie je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho k doplneniu údajov.

Platobné podmienky

  • Platba dobierkou — platba pri prevzatí tovaru od dopravcu

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14-tich dní od obdržania tovaru bez udania dôvodu. V takom prípade odešlite nepoškodený, nerozbalený tovar vrátane celkového príslušenstva, všetkých priložených dokladov (faktúra, záručný list, manuál, …) a prípadných dárčekov v pôvodnom obale späť na adresu predávajúceho Reklamácia - X-Trader.cz s.r.o. Marko Logistic, s.r.o., Depo 24, Hviezdoslavova 68, 010 01 Žilina, Slovenská republika.

Ochrana osobných údajov

So všetkými osobnýmimi údajmi, ktoré poskytne kupujúci predávajúcemu, bude naložené v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a sú zdelované tretím stranám len v nutnom rozsahu a len za účelom plnenia zmluvy. 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. septembra 2011 a rušia veškeré predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s objednávkami a predajom tovaru.

Spoločnosť X-Trader.cz s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.